Regisztrációs és adatkezelési szabályzat

A www.nalamszigetelnek.hu oldalhoz kapcsolódó regisztrációs és adatkezelési szabályzat

1. Az oldal tulajdonosa, üzemeltetője

  1. Az oldal tulajdonosa a Knauf Insulation Kft.

A www.nalamszigetelnek.hu oldalon történő regisztrációs felületek a Knauf Insulation Kft. (továbbiakban: Tulajdonos) üzleti céljainak kiszolgálására jöttek létre.

Az oldal tulajdonosának elérhetőségei:

székhely: 8924 Alsónemesapáti, Ipartelep

levelezési cím: 2058 Budaörs, Gyár u. 2.

e-mail:info.hu@knaufinsulation.com

fax: (23) 889-845

1.2. Az oldal üzemeltetője a Build-Communication Kft.

A Knauf Insulation Kft. a www.nalamszigetelnek.hu oldal (továbbiakban: oldal) üzemeltetésére és a hozzá kapcsolódó teljes adatkezelési és ügyintézési folyamat lebonyolítására teljes körűen megbízta a Build-Communication Kft.-t (székhely: 2040 Budaörs, Kolozsvári u. 8/a., adószám: 14598681-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-125525).

A Build-Communication Kft. az oldalon bármilyen módon gyűjtött adatokat a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően kezeli.

A továbbiakban az Üzemeltetőre vonatkozó jogok és kötelezettségek a Build-Communication Kft. jogai és kötelezettségei.

2. Az oldalhoz kapcsolódó adatfeldolgozói tevékenység

2.1. Az oldal adatkezelői rendszerének alapja és működése

A Knauf Insulation Kft. az oldalon lakossági energiahatékonysági kísérleten alapuló programot (továbbiakban: program) hirdet meg, amelyre online regisztrációs felület segítségével lehet jelentkezni, az oldalon szereplő leírás szerint.

2.2. Az oldalhoz kapcsolódó adatkezelés, az adatkezelő személye

Az Üzemeltető külön gyűjti a későbbi, általa küldeni szándékozott Knauf-hírlevelek továbbításához szükséges adatokat, illetve az oldalon meghirdetett programra jelentkezők adatait.

A felhasznált és kezelt személyes adatok körét az Üzemeltető az oldalon található regisztrációs űrlapokon határozta meg.

Az adatokat az Üzemeltető gyűjti és kezeli.

2.3. Az adatfeldolgozás során irányadó elvek

A személyes adatok kezelője az Üzemeltető.

Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

- személyes adat feldolgozása az adatkezelés célját megfelelően szolgálja;

- az adatfeldolgozás minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;

- a személyes adatok felvétele és feldolgozása tisztességes és törvényes;

- az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;

- ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatfeldolgozás úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;

- az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

2.4. Az adatfeldolgozás helye, irányadó jog

A személyes adatok feldolgozása az Üzemeltető székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az üzemeletető helyiségében (ide értve az Üzemeltető által bérelt helyiséget, az általa bérelt eszközöknek, igénybe vett szolgáltatásoknak helyt adó helyiséget is) történik.

Az adatfeldolgozó magyar jogi személy, az adatfeldolgozás helye Magyarország. Mindezek alapján az adatfeldolgozásra a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók.

Az Üzemeltető az adatfeldolgozás során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

2.5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, az adatkezelés célja, adatok átadása

Az adatokhoz az Üzemeltető érdekkörében eljáró azon személyek férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok feldolgozásával kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

Az adatkezelés céljai egyrészről: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, regisztrált szolgáltatás nyújtása, statisztikák készítése, reklámüzenetek, hírlevelek célzott küldése, valamint programok, rendezvények ajánlása, nyereményjátékban való részvételre történő felhívás elsősorban, de nem kizárólag e-mail-en.

Másfelől az adatkezelés célja a programra jelentkezők adatainak előminősítése és ezáltal az oldal céljaként meghatározott döntés előkészítése.

Az Üzemeltető az adatokat továbbá elemzési célokra, az oldal Tulajdonosa (személyes adatnak nem minősülő, összesítet adatokat) szolgáltatásainak minőségi javításához, fejlesztéséhez használja fel.

A regisztrált személy a személyes adatainak megadásával nem hatalmazza fel (kivéve az előző mondatban foglaltakat) arra az Üzemeltetőt, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik személynek átadja, hanem azokat kizárólag az oldal Üzemeltetője használhatja fel mindenkori üzleti céljainak elérése érdekében. Az oldalon keresztül nyert, személyes adatnak nem minősülő adatokat (pl. a regisztrált személyek által megadott ingatlan-adatokat és leírásokat) az Üzemeltető a Tulajdonosnak átadhat és utóbbi azokat piacelemzési, marketing és statisztikai célokból felhasználhatja.

2.6. Az adatfeldolgozás időtartama

Az Üzemeltető törli az adatokat, ha azt hatóság vagy bíróság elrendeli, illetve amennyiben a regisztrált személy erre írásos formában (e-mail) felkéri az Üzemeltetőt.

A személyes adatok törlése végérvényes, vissza nem állítható.

2.7. Az érintettek jogai

Az érintettek jogaikat az Üzemeltetőnél gyakorolhatják.

Az érintettnek jogában áll, hogy személyes adatainak kezeléséről az Üzemeltetőtől tájékoztatást kérjen. Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az adatkezelőtől kérje. Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje.

Az érintett jogait az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti. Az érintett jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

2.8. Adatbiztonság

Az Üzemeltető minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Üzemeltető az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Budaörs, 2013. március 6.

A rá vonatkozó rendelkezések tekintetében: Knauf Insulation Kft., mint az oldal Tulajdonosa

A rá vonatkozó rendelkezések tekintetében: Build-Communication Kft., mint az oldal Üzemeltetője

.